CALL US

T: +386(0) 2 292 74 62

Monday
- Friday:
7:00 - 17:00
Saturday:
7:00 – 12:00

E: komerciala@okna-satler.si

All Contacts

Where to find us

Follow us on  Satler Facebooku

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Satler - vhodna vrata«

 

1. člen

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja, ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira SATLER okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator).

                                                               

2. člen

Nagradna igra bo potekala v času od 14.2.2014 do 5.12.2014 na promocijskih mestih v velikih trgovskih centrih po Sloveniji  in na www.okna-satler.si.

Promocijska  mesta so objavljena na www.okna-satler.si

                                                               

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem  v Republiki Sloveniji.

Za sodelovanje v nagradni igri morate le »izpolniti anketo o zadovoljstvu s podjetjem  Satler okna in vrata d.o.o.«

Sodelujoči izpolnjene ankete oddate osebno v času promocije na promocijskih mestih v zato namenjen box, ali pa jih v času promocije izpolnite na www.okna-satler.si

Komisija bo upoštevale vse odgovore in e-maile, ki bodo vsebovali osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka, e-mail, starost). Nepopolno izpolnjene ankete so neveljavne in se v primeru, da so izžrebani, ne upoštevajo. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, izgubljene, nepopolne ali neustrezno izpolnjene ankete.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje z največ  eno oddano anketo z enega naslova.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

 

4. člen

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

                                                           

5. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko odda izpolnjeno anketo s svojimi osebnimi podatki.

                                                             

6. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi na izvedbo igre.

                                                             

7. člen.

Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja vsakokrat po končani promociji na določeni lokaciji , najkasneje naslednji delovni dan. Nagrajenci  bodo najkasneje v 2 delovnih dneh po žrebanju objavljeni na www.okna-satler.si , ter obveščeni po e-mailu ali klasični pošti.

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, se stavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

                                                           

8. člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • članih komisije,
  • izločenih anketah,
  • izžrebancih oz. nagrajencih,
  • uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

                                                       

9. člen

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s pravili nagradne igre.                                                  

                                                  

Opis nagrad

                                                      

10. člen           

Med vsemi oddanimi anketami v času promocije na določenem promocijskem mestu (osebno in po e-mailu) se izžreba tri  nagrade –1. NAGRADA - jakna softshell , 2. NAGRADA - polo majica , 3. NAGRADA -kapa .

Vsi sodelujoči  (vključno z že izžrebanimi)  sodelujejo v glavnem nagradnem žrebanju za VHODNA VRATA SATLER.

 

                                           

Prevzem nagrad

11. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

                                                    

12. člen

Nagrajenci bodo o prejemu nagrad obveščeni na e-mail ali po klasični pošti najkasneje v 2 delovnih dneh od datuma žrebanja. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.okna-satler.si

Nagrado pa bodo prejeli po pošti, najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku žrebanja.

Glavno nagrado finalnega žrebanja – vhodna vrata SATLER, nagrajenec prevzame na sedežu podjetja.

                                                     

13. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 delovnih dni od žrebanja in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.

                                                     

14. člen

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.okna-satler.si , in po potrebi v drugih medijih, za kar od Satler okna in vrata d.o.o., ne bodo zahtevali plačila odškodnine.

                                                       

15. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

                                                       

16. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

                                                         

17. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

                                                 

Zaključek nagradne igre

18. člen

Vsa dokumentacija,  povezana  z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se shranijo v prostorih organizatorja nagradne igre, dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se shrani s skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

                                                               

19. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

                                                   

Varstvo osebnih podatkov

20. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli, da organizator igre hrani osebne podatke udeleženca, jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanje o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP – 1 (Ur. L. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1), ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni.

 

Udeležencem se v skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov SATLER okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, 3210 Slovenske Konjice. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namen trženja.

                                                                    

21. člen

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

                                                                      

22. člen

Končna določba

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 14.2.2014. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.okna-satler.si in na sedežu organizatorja nagradne igre.

                                                                                     

SATLER okna in vrata d.o.o.

 

Slovenske Konjice, 10.2.2014

 

                                                

                                                  

 

 

 

 

 

Please use the Manage Form Option to Develop your Form
Submit
FAVOURABLE
PAYMENT TERMS

UP TO 10-YEAR
GUARANTEE

on all door and window elements
UNIQUE CONSTRUCTIONS
doors and windows adapted to
your needs
FREE ADVICE
AND MEASURING AT
YOUR HOME

SERVICE
professional repairers,
quick assistance
INSTRUCTIONS BEFORE BUYING
read about what you need to know
FREE CATALOGUE
order it by post
SATLER on
FACEBOOK

follow us

WE USE MATERIALS OF RECOGNISED TRADEMARKS